Anthurium Spray

 42.5cm

Anthurium Spray

77cm

 

Anthurium Stem

67cm